Polityka prywatności

Ponieważ szanujemy Państwa prywatność , na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) niniejszym informuję, co następuje:

 1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana / Panią będącego / będącą Podmiotem danych jest BIURO OBSŁUGI RYNKU NIERUCHOMOŚCI ALFA RENATA RUSAK dane kontaktowe: ŁODŹ, UL. PIOTRKOWSKA 270 LOK. 203, 90-361 ŁÓDŹ, NIP 6681307813, renata@alfa-dom.com , tel. 500 081 764 .

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 533641700, iod@itauditor.pl;

 3. Dane osobowe Podmiotu danych przetwarzane będą:

 4. w związku z zawartą umową w celu jej realizacji, (art. 6 ust 1 lit. b),

 5. w związku uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust 1 lit. f),

 6. w celu udzielania dodatkowych informacji o usługach przedsiębiorcy (art. 6 ust 1 lit a)


 

 1. Pani / Pana dane osobowe zostaną udostępnione osobom uprawnionym na mocy prawa lub umowy (np.: notariusz, księgowość, doradcy kredytowi, deweloperzy, pośrednicy, gestorzy sieci mediów,

 2. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej

 3. Pana/Pani dane przechowywane będą przez okres wskazany obowiązującym prawem lub do momentu wniesienia sprzeciwu przetwarzania lub odwołania zgody na przetwarzanie.

 4. Przysługuje Panu /Pani prawo do:

 5. dostępu do swoich danych,

 6. sprostowania swoich danych,

 7. przeniesienia swoich danych,

 8. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego ul. Stawki 2, PUODO w Warszawie;

 10. Przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, z przyczyn związanych z Pana /Pani szczególną sytuacją, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingowych.

 11. Przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.

 12. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest obowiązkowe w związku z:

 13. wymogiem ustawowym

 14. wymogiem umownym

 15. jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie umowy

 16. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.


 


 


 


 


 


 

Notatnik